آموزش

دوره ی کار آموزی

دوره های کار ورزی برای تمرین هنرجویان بعد از اتمام دوره ی صفر تا صد در نظرگرفته شده است

که در هر جلسه هنرجو یک مدل کامل زیر  نظر مربی اجرا میکند تا نقص های کارش بر طرف شود و سرعت دست او بالا برود

این دوره به منظور ورود به بازار کار هر  چه سریعتر هنرجو میباشد

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *